Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN CALISTHENICS 030  

Afdeling 1. Algemeen 

1.1
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Calisthenics030 op alle door Calisthenics 030 gesloten overeenkomsten en op alle door Calisthenics030 verrichte werkzaamheden, handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden worden krachtens de wet hieraan verbonden eisen aan de opdrachtgever ter hand gesteld en worden geacht bij opdrachtgever bekend te zijn. 

1.2
Naast deze algemene voorwaarden kan Calisthenics 030 aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. de aard van de werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 

1.3
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de opdrachtgever, ongeacht of de voorwaarden van de opdrachtgever in strijd zijn met of afwijkend van de voorwaarden van Calisthenics 030. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4
Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen Calisthenics 030 en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten. 

Afdeling 2. Definities 

2.1
Opdrachtgever | De partij die ofwel als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel als rechtspersoon wel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, een overeenkomst aangaat met Calisthenics 030. 

2.2.
Abonnee | De partij die ofwel als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel als rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, een abonnement bij Calisthenics 030 heeft afgesloten. 

2.3
Abonnement | Een lidmaatschap bij Calisthenics 030 dat tegen periodieke betaling het recht geeft om gebruik te maken van de door Calisthenics 030 aangeboden activiteiten. 

2.4
Leden / lid |  De partij die ofwel als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel als rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, losse lessen of rittenkaarten aanschaft. 

2.5
Activiteit | De les, workout, locatie, workshop, individuele- of groepstraining alsmede iedere andere activiteit 

2.6
Bedenktijd | De termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2.7
Herroepingsrecht | De mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand). 

2.8
Partijen | Calisthenics 030 en opdrachtgever, abonnee, lid tezamen.

Afdeling 3. Identiteit van Calisthenics 030 

Calisthenics 030 

Prinses Alexialaan 31
3708XE ZEIST
Telefoonnummer: 0616192686
E-mail: info@calisthenics030.nl
KvK-nummer: 729934913
BTW-nummer: NL002469155B87

Afdeling 4. Toepasselijkheid 

4.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Calisthenics 030 en op elke tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Calisthenics 030 en opdrachtgever. 

4.2
Voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Calisthenics 030 zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

4.3
Indien de overeenkomst of de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden door Calisthenics 030 langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door Calisthenics 030 worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.4
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan Calisthenics 030 zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.

4.5
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4.6
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4.7
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4.8
Elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 

4.9
Calisthenics 030 is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Calisthenics 030 zal opdrachtgever in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien opdrachtgever meent dat de nieuwe algemene voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij Calisthenics 030 hieromtrent binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennisstelling schriftelijk berichten, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de nieuwe algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. 

Afdeling 5. Het aanbod

5.1
Calisthenics 030 verzorgd outdoor personal training, groepstraining, bedrijfstraining, workshops en groepstraining voor het (voorgezet) onderwijs. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2
Het aanbod is vrijblijvend. Calisthenics 030 is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

5.3
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Calisthenics 030  gebruik maakt van afbeeldingen zijn dienen deze ter illustratie van de aangeboden producten en/of diensten, echter kunnen deze afbeeldingen (sterk) afwijken van de daadwerkelijk geleverde diensten/producten van Calisthenics 030 . Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Calisthenics 030 niet.

5.4
Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod vormen een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.5
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Calisthenics 030 de prijs garandeert; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is; 
 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Afdeling 6. De overeenkomst

6.1
Er zijn verschillende manieren waarop tussen Calisthenics 030 en opdrachtgever een overeenkomst tot stand kan komen. Leden kunnen via het ledenportaal losse lessen kopen dan wel rittenkaarten. Tevens bestaat de mogelijkheid om via het ledenportaal dan wel via een applicatie van Calisthenics 030 een abonnement af te sluiten. Zie voor de voorwaarden ten aanzien van deze abonnementen afdeling 7 van deze voorwaarden. 

6.2
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Calisthenics 030 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Calisthenics 030 is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

6.3
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Calisthenics 030 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Calisthenics 030 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4
Calisthenics 030 kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Calisthenics 030 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.5
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6.6

Calisthenics 030 heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 

6.7
Calisthenics 030 brengt ter uitvoering van sommige overeenkomsten reiskosten in rekening. Deze kosten bedragen € 0,20 [zegge: twintig cent] per kilometer en worden zowel over de kilometers van Calisthenics 030 naar de plaats van de opdracht als over de kilometers van de opdracht naar Calisthenics 030 berekend. Deze reiskosten komen voor rekening van opdrachtgever. Op deze kosten wordt opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst gewezen.

Afdeling 7. Abonnementen bij Calisthenics 030 

7.1
Naast de mogelijkheid om losse lessen en rittenkaarten te kopen zoals reeds omschreven in afdeling 6 van deze voorwaarden, biedt Calisthenics 030 aan haar leden de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten. 

7.2
Een abonnement kan alleen worden aangegaan door personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Indien deze leeftijd nog niet is bereikt, kan de persoon slechts een abonnement afsluiten met toestemming van een ouder of voogd. Een toestemmingsverklaring kan worden gestuurd naar: info@calisthenics030.nl 

7.2
Abonnementen bij Calisthenics 030 kunnen worden aangegaan voor de periode van een half jaar of een maand. Door Calisthenics 030 worden de volgende abonnementen aangeboden: 

 • 1x per week half jaar abonnement: €30 p/m
 • 2x per week half jaar abonnement: €37,50 p/m
 • 1x per week maand abonnement: €32,50 p/m
 • 2x per week maand abonnement: €40,00 p/m
 • 1x per week PT 3 maanden abonnement €170 p/m
 • 2x per week PT 3 maanden abonnement €330 p/m
 • 1x per week PT 6 maanden abonnement €160 p/m
 • 2x per week PT 6 maanden abonnement €310 p/m

7.3
Standaard activiteiten zijn alle activiteiten die door Calisthenics 030 worden aangeboden waar aan Abonnees zonder bijbetaling deel kunnen nemen. Welke activiteiten onder Standaard activiteiten vallen, wordt door Calisthenics 030 aangegeven op de Website en/of op de App van Calisthenics 030 .

7.4
Activiteiten waarvoor een extra vergoeding is vereist bovenop het abonnement worden aangeduid als “Extra activiteiten”. Op de website en/of op de App van Calisthenics 030 wordt vermeld welke activiteiten als Extra activiteiten beschouwd dienen te worden waarvoor een extra vergoeding in rekening wordt gebracht. De extra vergoedingen die voor deelname aan Extra activiteiten in rekening worden gebracht worden variabel door Calisthenics 030 bepaald. Zodra de abonnee deelname aan de Extra activiteit reserveert gaat hij akkoord met de hoogte van de vergoeding. 

Afdeling 8. Offertes

8.1
De prijsvermeldingen van Calisthenics 030 gelden niet als offerte. 

8.2
Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever van een geldige offerte en/of aanbieding van Calisthenics 030 .

8.3
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven. Offertes en andere aanbiedingen van Calisthenics 030 zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij door Calisthenics 030 anders is aangegeven. 

8.4
Leden staan in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Calisthenics 030 verstrekte gegevens waarop Calisthenics 030 zijn aanbieding dan wel offertes baseert. Blijken die gegevens niet (geheel) juist dan wel niet volledig te zijn, dan behoudt Calisthenics 030 zich het recht voor de aanbieding dan wel de offerte te wijzigen. 

Afdeling 9. Herroepingsrecht

9.1
Het herroepingsrecht van leden verschil naar gelang van het product dat zij hebben aangeschaft bij Calisthenics 030 . 

9.2
Ten aanzien van de losse lessen en de rittenkaarten geld dat een herroepingstermijn van 14 dagen, tenzij door leden reeds aan een (eerste) les is deelgenomen. Zodra leden deelnemen aan de les kan de overeenkomst niet langer worden herroepen. 

9.3
Ten aanzien van de abonnementen geldt dat leden een herroepingstermijn hebben van 14 dagen na het sluiten van het abonnement. Herroepen dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren via de website, e-mail dan wel via de app van Calisthenics 030 . 

Afdeling 10. Duur contract en opzeggen

10.1
Abonnementen worden aangegaan voor een duur van een half jaar dan wel voor een maand. Indien een abonnement afloopt wordt deze automatisch omgezet in een abonnement van een maand, te weten 28 dagen. Zolang door een abonnee niet tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnement steeds opnieuw verlengd met 28 dagen. 

10.2
Abonnementen kunnen opgezegd worden nadat de eerste termijn van een halfjaar respectievelijk een maand is verlopen. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tijdige opzegging dient te geschieden voor de eerste kalenderdag van de maand waar tegen wordt opgezegd. Er wordt opgezegd tegen het einde van de maand. Indien opzegging met inachtneming van de opzegtermijn heeft plaatsgevonden, mag de abonnee tijdens de opzeggingsperiode blijven deelnemen aan de activiteiten. 

10.3
Ongeacht het moment van opzegging, vindt in geen geval terugbetaling van reeds betaalde bedragen voor de lopende periode plaats. 

10.4
Het abonnement kan nadat een eerste termijn van een halfjaar is verlopen, en het contract is verlengd voor de duur van 28 dagen, tussentijds gepauzeerd worden. Er mag door de abonnee slechts 1 maal per jaar maximaal 3 weken aansluitend worden gepauzeerd, waarna het abonnement automatisch weer wordt geactiveerd. 

10.5
Indien de abonnee van de mogelijkheid tot het pauzeren van het abonnement conform artikel 10.4 gebruik maakt, zal door Calisthenics 030 pro rato worden berekend hoeveel gerestitueerd dient te worden. 

Afdeling 11. De prijs

11.1
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2
Calisthenics 030 behoudt zich het recht voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de opdrachtgever geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders wordt aangegeven.

11.4
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Calisthenics 030 niet verplicht het product of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Afdeling 12. Aansprakelijkheid en veiligheid 

12.1
De instructeurs van Calisthenics 030 geven voorafgaand en tijdens de activiteiten zo goed als mogelijk advies over de activiteiten en over de uitvoering ervan. Daarnaast wijzen zij de leden op de risico’s die de activiteiten met zich meebrengen. Indien er sprake is van een dermate risico op letsel dan wel ongevallen, zal Calisthenics 030 hiertoe veiligheidsmaatregelen treffen en aan haar leden ter beschikking stellen. Calisthenics 030 wijst haar leden voorafgaand nadrukkelijk op dergelijke veiligheidsmaatregelen. Leden dienen de instructies van (medewerkers van) Calisthenics 030 op te volgen. Echter, indien leden tegen het advies van Calisthenics 030 in deze maatregelen niet in acht nemen, kan Calisthenics 030 niet aansprakelijk worden gehouden indien hieruit schade ontstaat. 

12.2
Leden dienen indien zij niet bekend zijn met (bepaalde) apparatuur, hulpmiddelen, oefeningen of activiteiten, dit voorafgaand aan de activiteit kenbaar te maken aan (medewerkers van) Calisthenics 030 zodat (medewerkers van) Calisthenics 030 aan deze leden uitleg kan geven om de veiligheid van de leden te kunnen waarborgen. 

12.3
Het is leden verboden deel te nemen aan de activiteiten van Calisthenics 030 indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of medicijnen. Indien leden (langdurig) gebruik maken van medicijnen, dienen zij Calisthenics 030 hier voorafgaand aan activiteiten van op de hoogte te brengen. Indien zij dit niet aan Calisthenics 030 kenbaar maken, kan Calisthenics 030 niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen die hieruit voort vloeien. 

12.4
Calisthenics 030 heeft het recht om leden die zich niet aan de veiligheidsregels en onderhavige algemene voorwaarden houden, te verzoeken de betreffende locatie of activiteit te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek of deelname uit te sluiten. Leden hebben in een dergelijke situatie geen recht op restitutie van reeds gedane betalingen voor het abonnement, dan wel een losse les of een rittenkaart. 

Afdeling 13. Ontbinding 

13.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of indien een van de navolgende artikelen van toepassing zijn, kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. 

Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

 • het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 • de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
 • de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 • Calisthenics 030 gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen. 

13.2
Indien zich het geval voordoet als hiervoor omschreven zal de vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn. 

13.3
Calisthenics 030 behoudt zich het recht op ontbinding van de overeenkomst wegens wanbetaling. 

Afdeling 14. Betaling 

14.1
Betaling van losse lessen en rittenkaarten worden via het ledenportaal per iDeal door leden betaald. 

14.2
Indien door leden een abonnement wordt afgesloten, zal middels Mollie SEPA maandelijkse afschrijven worden betaald. Tijdens het sluiten van de overeenkomst wordt door leden een SEPA-verklaring ondertekend welke Calisthenics 030 het recht geeft de daarop volgende maandelijkse termijnen middels automatische incasso’s af te schrijven. 

14.3
Indien in tegenstelling tot de voorgaande artikelleden aan de hand van facturen wordt betaald of indien automatische incasso’s door toedoen  – in de breedste zin van het woord – van koper niet kunnen worden afgeschreven, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De door Calisthenics 030 verstrekte facturen dienen door leden te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is opdrachtgever aan Calisthenics 030 een rente ad 2% per maand – met een minimumbedrag ad € 5,00 [zegge: vijf euro] per maand –  over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend. Indien opdrachtgever verzuimd voor tijdige betaling zorg te dragen, stuurt Calisthenics 030 na 7 dagen een herinnering waarmee opdrachtgever schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarna opdrachtgever in verzuim raakt. Indien na deze herinnering betaling uitblijft, behoudt Calisthenics 030 zich het recht voor om na 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Voor alle kosten die hieruit voortvloeien, houdt Calisthenics 030 opdrachtgever aansprakelijk. 

14.4 
Calisthenics 030 is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten ter stond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken. 

14.5 
Indien een factuur niet tijdig door opdrachtgever wordt voldaan is Calisthenics 030 bevoegd de opdracht te annuleren dan wel de werkzaamheden (tijdelijk) te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Deze bevoegdheid komt Calisthenics 030 ook toe ten aanzien van andere opdrachten indien Calisthenics 030 ook andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft. 

14.6
De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Calisthenics 030 te melden.

14.7 
In geval van wanbetaling van opdrachtgever heeft Calisthenics 030 behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14.8
Indien Calisthenics 030 zich wegens niet tijdige betaling door opdrachtgever genoodzaakt ziet de vordering ter incassering uit handen te geven raakt opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Tevens brengt Calisthenics 030 administratiekosten ad 15% met een minimum van € 30,00 [zegge: dertig euro] in rekening. 

Afdeling 15. Overmacht

15.1 
Situaties waarin Calisthenics 030 zijn verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen wegens onvoorziene omstandigheden, zullen als situaties van overmacht dienen te worden aangemerkt. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • een dag van nationale rouw;
 • contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
 • werkstaking;
 • natuurrampen;
 • pandemieën/ epidemieën;  
 • ziekte van de werknemers van Calisthenics 030 
 • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoend door een derde, van wie Calisthenics 030 voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Calisthenics 030 . 

15.2 
Met inachtneming van de artikelen uit de algemene voorwaarden is Calisthenics 030 in geval van overmacht gerechtigd:

 • hetzij de overeenkomst met opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Calisthenics 030 hierdoor jegens opdrachtgever schadeplichtig wordt.
 • In overleg met opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk zijn de bepalingen betreffende meerwerk uit deze voorwaarden van toepassing.

15.3
Indien werknemers van Calisthenics 030 of door Calisthenics 030 ingeschakelde derden ziek zijn, waardoor activiteiten dreigen niet door te gaan zal Calisthenics 030 zich uitermate instellen om (tijdig) vervanging te regelen. Echter, indien dit ondanks de inspanningen van Calisthenics 030 niet lukt, zal Calisthenics 030 zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 uur voor de aanvang van de activiteit aan de leden laten weten. In een dergelijke uitzonderlijke situatie is sprake van overmacht zijdens Calisthenics 030 waarin leden niet in aanmerking komen voor restitutie van de reeds gedane betalingen. Zulks is uitsluitend anders indien het een losse les betreft. 

Afdeling 16. Aansprakelijkheid

16.1 
Calisthenics 030 kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Calisthenics 030 . 

16.2  
Indien en voor zover op Calisthenics 030 enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Calisthenics 030 uit hoofde van de overeenkomst op dat moment aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag. 

16.3 
Calisthenics 030 is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de overeenkomst. 

16.4  
Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade en/of verlies van door Calisthenics 030 of door derden – al dan niet tegen betaling – aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van Calisthenics 030 . Opdrachtgever vrijwaart Calisthenics 030 voor iedere aanspraak ter zake. 

16.5  
In het geval van meerwerk en/of overmacht komen alle (on)kosten van Calisthenics 030 , waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Calisthenics 030 ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Calisthenics 030 tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. 

16.6  
Onverminderd de bevoegdheid van Calisthenics 030 om van de opdrachtgever al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle (vervolg)schade van Calisthenics 030, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. Opdrachtgever vrijwaart Calisthenics 030 tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. 

Afdeling 17. Klachtenregeling 

17.1  
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na constateren van gebreken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Calisthenics 030 .

17.2  
Bij Calisthenics 030 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Calisthenics 030 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.3 
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

17.4 
Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op, tenzij Calisthenics 030 schriftelijk anders aangeeft.

17.5  
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Calisthenics 030, zal Calisthenics 030 naar zijn keuze de geleverde diensten herstellen dan wel vergoeden in de mate die Calisthenics 030 redelijk acht. 

Artikel 18. Privacy

18.1
Middels het contactformulier op de website van Calisthenics 030 kunnen vragen gesteld of aanvragen gedaan worden. Hiervoor worden e-mailadressen, telefoonnummers en naw-gegevens opgeslagen. Calisthenics 030 bewaart deze informatie totdat er zeker is dat de gebruiker tevreden is met de reacties en/of lopende projecten afgerond zijn. 

18.2
Calisthenics 030 geeft persoonsgegevens onder geen enkel beding aan andere bedrijven of instellingen, behalve indien zij daartoe wettelijk verplicht is of hiertoe schriftelijke toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens heeft verkregen. 

18.3
Zolang Calisthenics 030 in bezit is van persoonsgegevens van opdrachtgever heeft opdrachtgever het recht op Calisthenics 030 te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De opdrachtgever erkent dat indien Calisthenics 030 persoonsgegevens na daartoe te zijn verzocht heeft verwijderd, bepaalde diensten mogelijk niet langer leverbaar zijn. 

18.4
Opdrachtgever beschikt over het recht op alle persoonsgegevens die door die door de opdrachtgever verstrekt zijn aan Calisthenics 030 in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

18.5
Calisthenics 030 draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens. Om privacy van opdrachtgever te beschermen treft Calisthenics 030 de volgende maatregelen:

A. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Calisthenics 030 maakt gebruik van beveiligde verbinden waardoor de gegevens van opdrachtgever op de website worden afgeschermd wanneer persoonsgegevens worden ingevoerd. 

B. Calisthenics 030 slaat zo min mogelijk persoonsgegevens van opdrachtgever op en zorgt ervoor dat in de database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten en/of voor een juiste oplevering van producten. 

Artikel 19. Geschillen

19.1 
Op overeenkomsten tussen Calisthenics 030 en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

19.2
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Calisthenics 030 dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank in het arrondissement waarin Calisthenics 030 statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan. 

Afdeling 20. Aanvullende of afwijkende bepaling

20.1 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.